Nasze logo zdjęcie gałązek jabłoni
domeny
domeny, hosting, e-mail
Strona zaktualizowana
27.05.2011
|  Home |TOnO | Nasze szkoły | Wydarzenia szkolne  | Dla kandydatów |  Komitet Odbudowy | Brajlony | strony uczniów |

Tyfloinformatyk

W Technikum dla Niewidomych oraz w Szkole Policealnej, prowadzonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych  w Laskach koło Warszawy,  uczniowie mogą realizować program nauczania dla nowego zawodu tyfloinformatyk. Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która zgłosiła do MEN pomysł utworzenia i wdrożyła program nauczania dla zawodu technik tyfloinformatyk

W toku nauki uczeń poznaje m.in. programy i urządzenia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, systemy i sieci komputerowe, język angielski zawodowy. Odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w różnych firmach.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, w nowoczesnych pracowniach komputerowych podłączonych do sieci Internet. Prowadzą je nauczyciele z wieloletnią praktyką zawodową, specjaliści od nauczania osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Wśród wielu umiejętności, które zdobywa w trakcie nauki, tyfloinformatyk będzie umiał m. in.

- zorganizować stanowisko pracy osobie z niepełnosprawnością wzrokową,

- zainstalować oraz skonfigurować sprzęt i programy wspomagające pracę na komputerze

- posłużyć się anglojęzyczną terminologią dotyczącą użytkowania sprzętu i oprogramowania specjalistycznego,

- posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń i programów przeznaczonych dla osób niewidomych o słabo widzących

- scharakteryzować zasady tworzenia i adaptacji grafiki dotykowej,

- obsłużyć programy komputerowe do przygotowania wydruku brajlowskiego,

- obsłużyć drukarki brajlowskie oraz wygrzewarki do uwypuklania grafiki,

- potrafi przygotować i ocenić stronę www pod kątem jej dostępności dla osób niewidomych i słabo widzących.

Zawód tyfloinformatyka jest poszukiwany przez pracodawców, którzy zamierzają zaadoptować komputerowe miejsca pacy dla osób z dysfunkcją wzroku oraz przez firmy zajmujące się sprzętem i programami komputerowymi dla takich osób. Technik tyfloinformatyk, znając najnowsze techniki przygotowania stron internetowych, będzie mógł wskazać sposoby ich poprawnego przygotowania dla internautów niewidomych i słabo widzących. Może pracować jako konsultant ds. prawidłowego przygotowania stron internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Cykl nauczania dla zawodu tyfloinformatyk wynosi;

 - w technikum – 4 lata

 - w szkole policealnej – 2 lata (4 semestry)

Przedmioty realizowane w toku nauki:

1. tyfloinformatyka

2. technika pisania na klawiaturze komputera

3. systemy i sieci komputerowe

4. oprogramowanie użytkowe

5. język angielski zawodowy

6. działalność zawodowa

7. praktyka zawodowa

 Szczegółowe informacje o treściach nauczania dla zawodu tyfloinformatyk oraz umiejętnościach kształconych w trakcie nauki,  można znaleźć w podstawie programowej zatwierdzonej przez MEN (link do podstawy programowej dla zawodu technik tyfloinformatyk). 

 

 

 

 

 
                        

                            webmaster: Teresa Pacuła tpacula@wp.pl