Szkoła Policealna

W szkole policealnej nauka trwa 2 lata (4 semestry). Prowadzimy naukę w zawodach:

● technik masażysta,
● technik informatyk,
● technik tyfloinformatyk,
● technik administracji.

Opis zawodów znajduje się tutaj>>>.

Szkoła obejmuje edukacją zawodową młodzież niewidomą i słabo widzącą.

W trakcie nauki słuchacze odbywają miesięczną praktykę zawodową, prowadzoną w różnych zakładach pracy. Na zakończenie nauki słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego. W wyniku zdanego egzaminu otrzymują certyfikat i tytuł zawodowy: technik masażysta, technik informatyk lub technik tyfloinformatyk.

Szkoła posiada upoważnienia, udzielone przez OKE w Warszawie, do zorganizowania etapu praktycznego egzaminów zawodowych w wyżej wymienionych zawodach.

Szkoła jest dostosowana do potrzeb słuchaczy z wadą wzroku. Zapewniamy zaadaptowane materiały edukacyjne, specjalistyczne pomoce dydaktyczne, opiekę i pomoc tyflopedagoga, rehabilitanta wzroku i psychologa szkolnego. Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły policealnej:

●  podanie kandydata o przyjęcie do szkoły,
●  zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu ,
●  świadectwo ukończenia liceum,
●  dokumentację okulistyczną i medyczną,
●  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
●  odpis skrócony aktu urodzenia z PESEL-em kandydata i potwierdzonym miejscem zamieszkania,
●  życiorys,
●  dokument świadczący o ubezpieczeniu zdrowotnym,
●  2 zdjęcia.

Kandydaci zainteresowani nauką w naszej szkole proszeni są o kontakt
z Biurem Szkolnym tel: (22) 75 23 101 lub dyrektorem szkoły tel. (22) 75 23 114


-->