Kierunki kształcenia zawodowego

W naszych szkołach ponadgimnazjalnych kształcimy młodzież w następujących kierunkach:

w technikum i w szkole policealnej

  • ● technik masażysta
  • ● technik informatyk
  • ● technik tyfloinformatyk
  • ● technik administracji

w zasadniczej szkole zawodowej

  • ● rękodzielnik wyrobów włókienniczych
  • ● ślusarz
  • ● koszykarz-plecionkarz
  • ● ogrodnik

Uwaga! Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach kształci młodzież w nowym zawodzie – technik tyfoinformatyk (na poziomie technikum oraz w szkole policealnej). Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce przygotowującą uczniów/słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. Informacje na temat nowego zawodu można znaleźć tutaj (link do informacji o zawodzie technik tyfloinformatyk).

Opis zawodów, w których kształcimy znajduje się tutaj >>>.

Informacja o Szkole Policealnej znajduje się tutaj >>>.

Harmonogram rekrutacji do naszych szkół znajduje się tutaj >>>.

Informacja o dokumentach jakie należy złożyć przy ubieganiu się o przyjęcie do naszych szkół znajduje się tutaj >>>.

Kandydaci zainteresowani nauką w naszej szkole proszeni są o kontakt
z Biurem Szkolnym tel: (22) 75 23 101 lub dyrektorem szkoły tel. (22) 75 23 114


-->